Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten
XML RSS 1.0 Feed

KEURINGEN.NL is gespecialiseerd in de begeleiding van hen die van plan zijn een woning te kopen of verkopen. KEURINGEN.NL werkt onafhankelijke en professioneel. Wij helpen je graag verder.


AAN DEZE SITE WORDT MOMENTEEL GEBOUWD. ONE EXCUSES VOOR HET TIJDELIJK GEBREKKIG FUNCTIONEREN

Waarom een bouwkundige keuring?                            
Meer zekerheid


Veel kopers zullen een redelijke mate van zekerheid willen hebben, alvorens definitief tot koop over te gaan. Een bouwkundige keuring vormt dan een onmisbare stap in het proces tot aankoop van een woning, zeker ingeval het een al wat oudere woning betreft.
Ben je al een stap verder, en heb je eigenlijk al een uw keuze gemaakt, dan kan een bouwkundige keuring bij een koop worden opgenomen als ontbindende voorwaarde. Op die manier beperkt u onaangename verrassingen.
Sinds enkele jaren is het gangbaarder geworden om de bouwkundige keuring nog binnen 3 dagen na tekenen van het contract al te laten plaatsvinden.

Ook bij verkoop heeft het zin om een keuringsrapport kant en klaar op de plank te hebben liggen. Je bent snel in staat om de kandidaat-koper een antwoord te geven op vragen omtrent de staat van de woning. Je kunt op de manier kopers betrouwbaar en sneller overtuigen.


Bedenktijd bij aankoop

Na het tekenen van het koopcontract heeft de koper nog 3 dagen bedenktijd. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper het getekende koopcontract heeft ontvangen en getekend heeft voor ontvangst. Tijdens de bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de koop, zonder daarvoor een reden op te geven. Ook hoeft hij geen vergoeding te betalen aan de verkoper. De bedenktijd kan langer zijn als 2 of 3 dagen op een zaterdag, zondag of feestdag vallen. Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan duurt de bedenktijd tot de eerstvolgende werkdag.
Partijen kunnen een langere bedenktijd afspreken, als ze dat allebei willen. Een kortere periode dan de wettelijke termijn van 3 dagen is niet rechtsgeldig.

Onder de koopovereenkomst wordt een verklaring van de koper opgenomen, dat hij een exemplaar van de koopovereenkomst heeft ontvangen. Dit wordt een ontvangstbevestiging genoemd en is vaak de laatste pagina van de koopovereenkomst. Een langere bedenktijd dan drie dagen mag ook worden overeengekomen. De gedachte achter deze bedenktijd na aankoop is dat de koper nog de gelegenheid heeft om deskundigen te raadplegen.

De 3 dagen bedenktijd is vooral in een verkopersmarkt erg belangrijk. Als koper moet je soms snel schakelen, omdat meerdere gegadigden dezelfde woning willen aankopen. Door de 3 dagen bedenktijd wordt de koper beschermd en loopt hij minder risico. Zo kan de koper binnen de bedenktijd nader onderzoek uitvoeren naar bijvoorbeeld de bouwkundige staat van de woning (waarbij verborgen gebreken van het huis aan het licht kunnen komen) of naar de reële waarde van de aankoopsom. De verkoper heeft geen bedenktijd, tenzij anders wordt afgesproken in de koopovereenkomst. Dit komt echter weinig voor.

Bij de aan- of verkoop van een pand wordt steeds meer om een bouwkundig rapport gevraagd. Met een dergelijk rapport sta jein het kader van de onderzoeks- en meldingsplicht juridisch sterker.

(Uitzonderingen: de eisen t.a.v. bedenktijd gelden niet voor de koop van bijvoorbeeld onbebouwde grond, woonboten en woonwagens. De eisen gelden ook niet voor huurkoop en koop op een openbare veiling waarbij een notaris aanwezig is.)


Spreekplicht en onderzoeksplicht

Artikel 7:17 BW schrijft voor dat de koper een woning mag verwachten die voldoet aan de eigenschappen voor normaal gebruik.
Indien de koper bijzondere eigenschappen wil (b.v. rustige buurt) dan moet hij dat duidelijk aangeven. De gevolgen hiervan zijn dat de verkoper een spreekplicht heeft. Zo zal de verkoper moeten aangeven of er sprake is van bodemverontreiniging, olietanks, asbest etc. Ook moet de verkoper openheid van zaken geven over het functioneren van technische installaties, geluid- en stankoverlast, aanwezigheid van houtworm en zwammen. 
Daarnaast hebben kopers van een woning, eveneens bij wet geregeld, een onderzoeksplicht. Vaak wordt mede in het kader van de onderzoeksplicht een bouwkundige ingeschakeld voor een inspectie.


Verborgen gebreken

Wat zijn nu de sancties indien achteraf een verborgen gebrek wordt geconstateerd waarvoor de verkoper aansprakelijk is, en wat buiten de garantieregeling valt? De koper kan opheffing van het gebrek vorderen. De verkoper moet dan een schadevergoeding betalen of zelf het gebrek herstellen. De koper kan ook de overeenkomst ontbinden. Voorwaarde hierbij is dan wel dat de tekortkoming zodanig ernstig is dat deze een ontbinding rechtvaardigt.
In alle gevallen blijft de eigen verantwoordelijkheid van de koper zwaar wegen. Er is nog steeds een groot grijs gebied waar het nog onvoldoende duidelijkheid is of de koper de verkoper daarover moet inlichten. Met een goede bouwkundige keuring kan al in een vroeg stadium helderheid worden verkregen over de staat van de woning, zodat moeilijke discussies en bewijsvoeringen eerder achterwege kunnen blijven. ..Laatste wijzigingen op onze website

  • algehele restyling [22-01-2008]

  • proefversie [28-12-2007] [14-12-2016]